اتر پلي ال پلي


در بعضا مخلوط ها نسبت مولي گروه هاي NCO به OH دقيقاً ۲ به ۱ مي‌باشد . در نسبت مولي حدود ۱ به ۱، گرانروي فراوان دوچندان مي شود و تهيه رزين هاي پراكنشي پلي يورتاني با مشكل روبرو مي شود . در ضمن خطر ژله اي شدن نابهنگام نيز وجود داراست . البته در صورتيكه اين نسبت كمتر از ۵/۱ به ۱ باشد قابليت بروز چنين خطري كمتر ميگردد . 
براي تحت آوردن سريع دما در حين تهيه و تنظيم تركيب هاي پلي يورتاني از يخ به كار گيري مي شود . در فيض سرعت واكنش ميان آب و گروه ايزوسيانات كم مي گردد . شايسته ترين حالت آن است كه پيش پليمر با تيم آخري NCO با افزاينده زنجير آميني عكس العمل دهد . با اين درحال حاضر متفرق كردن پيش پليمر در آب، به ويژه در يك واحد صنعتي مستضعف برهه زماني مشخصي مي باشد . در هر چهره واكنشهاي جانبي غيرمناسب ميان آب و ايزوسيانات فيس مي دهد . با سرد كردن تركيب خنثي تا تحت دماي ۰C5 واكنش هاي جانبي به حداقل ميزان خويش مي رسند . 
اصلاح كننده هاي چسبندگي راه هاي زيادي براي اصلاح خاصيت و همت رزين هاي پراكنشي پلي يورتاني وجود دارااست . يك عدد از راه و روش هاي تصحيح به فناوري اختلاف متداول مي‌باشد . رزين هاي پراكنشي پلي يورتاني در حضور بقيه پليمرها تهيه مي شوند . يا اين كه به عبارت ديگر با آنان تركيب مي شوند و گذشته از متفرق شدن پلي يورتان پيش پليمر تازه كه براي تنظيم رزين پراكنشي پلي يورتاني بكار مي رود بايستي اصلاح شود . با وارد كردن نوعي اصلاح كننده اپوكسي دار به درون ساختار پيش پليمر مي بضاعت استحكام چسبندگي رزين هاي پراكنشي پلي يورتاني را بسيار كرد . 
براي مثال، پروپيلن اكسيد بر اساس دي گليسيديل اتر با وزن مولكولي بيش از ۷۰۰ با دي اتانول آمين به نسبت مولي يك به يك در دماي C60 عكس العمل مي دهد و تركيبي با مجموعه آخري اپوكسي و سه مجموعه OH به وجود مي آيد . با NMP بعنوان حلال كمكي مي توان گرانروي را در اختيار گرفتن كرد .پيش از افزودن ايزوسيانات مخلوط حد واسط را به مخلوط پلي ال و DMPA بيش تر مي كنند . مجموعه انتهايي اپوكسي با تيم هاي ايزوسيانات يا افزاينده زنجير پلي آمين واكنش نمي‌دهد، چرا كه برخورد با ايزوسيانات و آمين به ويژه زماني كه دما پايين باشد، زياد كند مي‌باشد . 
مي توانايي از رزين هاي پراكنشي پلي يورتاني اصلاح شده براي پوشش دادن انواع پلاستيكهاي مصرفي در صنعت هاي ماشين سازي به كار گيري كرد يا اين كه آنكه اين ادغام ها را در ادغام يك آئروسل بر اساس آب بكار موفقيت . در اين موقعيت به ماده اي مانند دي متيل اتر نياز هست . يكي از روش هاي كاهش قيمت، اختلاط رزين هاي پراكنشي پلي يورتاني با پليمرهاي آكريليك مي باشد .مقطع مديدي ميباشد كه در اروپا از پوششهاي رنگدانه دار بر پايه آب دربردارنده مخلوط ۵۰:۵۰ از تركيب آويزان پلي يورتاني و رزين هاي امولسيوني آكريليكي در تنظيم كفپوشها استعمال مي شود . 
اين پوششها در وضعيت كم آب تراز نصفه براق سفيد رنگي را توليد مي كنند كه براي پوشش كف هاي بتني و يا تزئين كفپوش هاي چوبي به ويژه در مواردي كه مقاومت در برابر الكل يا آب حائز اهميت است، مضاعف مطلوب تشخيص داده اند . يكي از مزاياي زياد كليدي ادغام معلق پلي يورتاني بر اساس آب بي نقص شدن عكس العمل ها در اين مقطع سامانه هاست، به طوريكه در نقطه نهايي برخورد هيچ ايزوسيانات آزادي بر جاي نمي‌ماند . 
در دراز برهه زماني با حركت صنعت پوشش دهي به سوي سامان هاي عاري از ايزوسيانات اين زمينه يك مزيت دورازشوخي تلقي مي گردد . سامانه هاي بر شالوده سيمان چندين از كمپاني هاي اخير در كف پوش هاي قضيه به كارگيري خود، سيمان هاي اصلاح شده پلي يورتاني را بكار برده اند . از گزاره خواص اساسي در اين تركيب مي بضاعت و توان به ناچيز بودن گاز دي اكسيد كربن به وجود آمده مسطح شدن خوب و زمان كاري حدود ۳۰ دقيقه آن اشاره كرد . هر سه جزء آفريننده روي خواص پوشش كف بر مبنا سيمان تصحيح گرديده با پلي يورتان اثر مي گذارند . 
در اين جور سامانه هاي پلي يورتاني از واكنش اجزاي خالق با آب، اوره و گاز دي اكسيد كربن به وجود مي آيد كه علت آن وجود MDI در فرمول مي باشد . MDI با گروههاي هيدروكسي در روغن كرچك كه نوعي تري گليسيريد اسيد الكل چرب است، برخورد مي دهد تركيب سيمان – پلي يورتان پوشش مشقت به وجود مي آورد كه مي بضاعت گونه هاي پوششهاي به وضعيت مايع را براي تزئين روي آن بكار موفقيت . 
آهك جان دار در مخلوط آب جذب مي كند و سرعت سخت شدن سيمان به اين رويكرد در دست گرفتن مي شود . در ضمن آهك پاره اي از دي اكسيد كربن حاصل از واكنش MDI و آب را نيز جذب خويش مي كند . عكس العمل هاي آهك با دي اكسيد كربن و آب به صورت پايين هست : CaO+CaCO3 ----> CaCO3 Ca(OH)+ CO2 ----> CaCO3+H2O در فناوري نوين گزيده از سامانه رنگزاي پوشش را ملات تشكيل مي دهد . ملات مخلوطي از رزين هاي ويژه و قسمتي از رنگز هست كه از سيمان و الياف تشكيل مي شود . الياف انعطاف پذيري واجب را به پوشش داده و رشد ترك را در اختيار گرفتن مي كند، ضمن آنكه استحكام كششي را بهبود مي بخشد . استحكام كششي تركيبات سيماني مانند اكثر مواد سراميكي كم، ولي استحكام فشاري آنها بسيار است . با افزودن الياف با برخي از پليمرها مي بضاعت خصوصيت هاي پرورش ترك را در پوشش كنترل كرد . 
وقتي سيمان با آب مخلوط مي شود . يونهاي OH به تعداد بسيار تشكيل گرديده و PH شديداً بالا مي رود . درصورتي كه از اين جور پوششها براي پوشش دهي سطح ها فولادي استعمال شود، محفظه قليايي حاصل فولاد را در برابر خوردگي نگهداري مي كند . درست نظير آنچه كه در بتن هاي مسطح با ميلگردهاي فولادي به وقوع مي پيوندد . 
اين دسته پوششها را مي شود روي سطح ها عمودي مثل لوله هاي انتقال نفت به راحتي زمينه استفاده قرارداد . حاصل كار، سامانه هاي ارزان ارزش مقاوم در برابر خوردگي ميباشد كه مضاعف انعطاف پذير، محكم وبا دوام نيز ميباشند . فيض گيري استعمال از پلي يورتانها، پلي اوره ها و رزين هاي پراكنشي پلي يورتاني و مواد شركت كننده در واكنش هاي آنان به طور پيوسته در حال پرورش و گسترش است . 
اين مواد بيشترين كاربرد را در پوشش دهي سطح ها گوناگوني دارا هستند . مسائل زيست محيطي و ضوابط جديد، فناوري نوين ساخت پوشش را به سوي سامان هاي بدون حلال، پر جامد و سامانه هاي بر پايه آب جهت دهي مي كنند . در آتي سامانه هاي پوشش دهي عاري از ايزوسيانات كاربري بيشتري پيدا خواهند كرد . البته كيه اين مورد ها به هوش، ذكاوت و تلاش محققان و طراحان اشكال پليمرها و رزين هاي صنعتي بستگي دارااست .طرح هاي نوين جالبي نيز براي سامانه هاي سيماني اصلاح شده با پليمرها به خواسته حفاظت كف و سطح هاي فولادي وجود دارد . با ورود سامانه هاي نو به بازار سابق ها از منزلت بيرون مي شوند و براي سامانه هاي تازه آتي اي روشن در پيش ميباشد . 
پلي يورتان : كوپليمري پركاربرد در آخرها سال ۱۹۸۰ يكسري از دانشمندان، شيمي، ساختار و مورفولوژي مرحله پلي يورتان ها را زمينه چك قرار دادند و به تدريج رويه هاي تازه پوشش دهي سطح به ياور پيوندهاي مواد ديگر به تراز پلي يورتان ها، با انگيزه بهبود خونسازگاري نوآوري شد . 

نوشته شده توسط علي پور | ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۸:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |